Personuppgiftshantering


Hur Kontakt och Gemenskap hanterar dina personuppgifter


Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning från EU som heter GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter den gamla PUL( Personuppgiftslagen). Syftet med GDPR är att stärka individens rätt och personliga integritet.


Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Vi vill att alla ska känna sig trygga med vår behandling av personuppgifter.


Sammanfattning av personuppgiftshantering inom Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling.


Vem är personuppgiftsansvarig?


Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling (org.nr: 802004-9238) är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för föreningen.


Vad är ändamålen med personuppgiftshanteringen som sker med stöd av samtycke?


Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:


‐ För att registrera dig som medlem i föreningen


‐ För att skicka ut information om föreningens verksamhet


Vad för typ av personuppgifter inhämtas och behandlas?


Vi behandlar enbart sådana uppgifter som vi bedömer är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.


Följande kategorier av personuppgifter inhämtas och behandlas av oss:


‐Namn


‐Kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer)


Rätten att återkalla ett lämnat samtycke och få personuppgifter raderade


Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter och ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas.


Samtycket återkallas genom att kontakta Föreningen Kontakt och Gemenskap i Oscars församling.


Om samtycket återkallas kan vi inte fortsätta behandla dina personuppgifter för de ändamål som samtycket inhämtades för.


Lagringstid av personuppgifter


Vi sparar dina uppgifter så länge som du väljer att vara medlem i föreningen. Om du väljer att säga upp ditt medlemskap så tar vi bort dina personuppgifter i kartotek, från datoriserad medlemslista och adressregister. Endast utebliven betalning innebär inte omedelbar radering.

unsplash